Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden door post of een e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van herroeping Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen betalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere soort bezorging hebt gekozen dan die door ons wordt aangeboden). de goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, terugsturen naar De Haan, Birkenstr. 1 48531 Nordhorn om terug te sturen of af te geven. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

 

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten - voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op maat zijn gemaakt de persoonlijke behoeften van de consument; - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden; - voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kunnen worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer zich bevindt geen invloed; - voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten - voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd; - voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen; - audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking te leveren, indien de verzegeling na levering is verwijderd.