gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMING

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de volgende uitgever van deze website: De Haan GtBv Het gebruik van de website De Haan GtBv is doorgaans mogelijk zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis bestaat voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij doorgaans de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die voor De Haan gelden. GtBv. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft De Haan GtBv tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming te garanderen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Bij datatransmissies via internet kunnen er doorgaans echter veiligheidslacunes optreden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.


 1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van De Haan GtBv is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever hanteert voor richtlijnen en verordeningen bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

1) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Onder een identificeerbare natuurlijke persoon wordt verstaan ​​een natuurlijke persoon die, direct of indirect, in het bijzonder door te zijn toegewezen aan een identificator zoals een naam identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2) Getroffen persoon

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

3) Verwerking

Verwerking is elke handeling of elk geheel van handelingen die worden uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, raadplegen en gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of een andere vorm van verstrekking, afstemming of associatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

4) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

5) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke. Analyseren of voorspellen van de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen van die natuurlijke persoon.

6) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer zonder gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

7) Verantwoordelijke of verantwoordelijke

De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.

8) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

9) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

10) Derde

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan, anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

11) Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van wensen die de betrokkene voor een specifiek geval geeft, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens wat hem of haar betreft.


 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

Uitgever: De Haan GtBv
Adres: Sloetsweg 86A
7557HP, Hengelo OV (NL)
Tel: 01573 4120933
E-mail: info@meinspindelmäher.eu
Website: meinspindelmäher.de


 1. Koekjes

De website van De Haan GtBv maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan De Haan GtBv de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de onlineshop. De onlineshop onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming verkregen voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens. In dit verband wordt ook verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een passende instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.


 1. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van De Haan GtBv verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Wat kan worden geregistreerd zijn de (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen ter bescherming tegen bedreigingen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt De Haan GtBv geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te garanderen van onze website en (4) om wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door De Haan GtBv zowel statistisch geëvalueerd als met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om een ​​optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Daarnaast worden, op voorwaarde dat de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers wordt gegeven en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, ook de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

Voor- en achternaam van gebruikers

IP-adres van de gebruikers

E-mailadres van gebruiker

Informatie over uw woonplaats (postcode, enz.)

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het vervullen van onze contractueel overeengekomen diensten en het optimaliseren van ons onlineaanbod.

U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Om ons onlineaanbod te verbeteren, slaan wij echter uw toegangsgegevens tot deze website op (zonder persoonlijke referentie). Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld: B. het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren is het niet mogelijk om conclusies over u persoonlijk te trekken.


 1. SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste encryptiemethoden (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.


 1. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van De Haan GtBv krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het daarvoor gebruikte invoermasker.

De Haan GtBv informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig over bedrijfsaanbiedingen door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt via de dubbele opt-in-procedure een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat een betrokkene voor de eerste keer heeft ingevoerd om de nieuwsbrief te ontvangen. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij bovendien het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene werd gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarom om de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke te bieden.

De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of een wijziging van technische omstandigheden. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkene kan het abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Om uw toestemming in te trekken, vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Ook is het te allen tijde mogelijk om u direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke te communiceren.

Delen van onze nieuwsbrief kunnen reclamemateriaal bevatten.


 1. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrief van De Haan GtBv bevat zogenaamde trackingpixels. Een webbaken is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om de registratie van logbestanden en de analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Met behulp van de ingebouwde trackingpixel kan De Haan GtBv vaststellen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn geopend.

Dergelijke via de in de nieuwsbrieven opgenomen trackingpixels verzamelde persoonsgegevens worden door de voor de verwerking verantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de levering van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben te allen tijde het recht om de betreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring, afgegeven via de dubbele opt-in-procedure, in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwijderd. De Haan GtBv interpreteert het afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.


 1. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het betreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstaanbieder, die de persoonsgegevens tevens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toerekenbaar is aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Door de registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden bovendien het door de internetprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden bewaard tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en indien nodig maken deze gegevens het mogelijk om onderzoek te doen naar gepleegde misdrijven. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze door te geven of de doorgifte dient ten behoeve van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene door het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens stelt de verantwoordelijke voor de verwerking in staat de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informeren over welke persoonlijke gegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel beweert. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit kader als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.


 1. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van De Haan GtBv informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.


 1. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit door de Europese wetgever of een andere wetgever wordt vereist in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. .

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.


 1. Rechten van de betrokkene

1) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

2) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment kosteloos informatie te verkrijgen van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Verder heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • Indien mogelijk, de geplande periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen
 • het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
 • het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene tevens het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de doorgifte. Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

3) Recht op rectificatie

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking. Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

4) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te verzoeken dat de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor deze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de bij De Haan GtBv opgeslagen persoonsgegevens wil laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van De Haan GtBv draagt ​​er zorg voor dat direct aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan. Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door De Haan GtBv en ons bedrijf als verantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen conform art. 17 lid 1 AVG, dan is dit van toepassing De Haan GtBv neemt passende maatregelen, ook technische, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene wordt gebruikt door deze andere gegevensbeheerders heeft verzocht om de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van De Haan GtBv zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

5) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert het verwijderen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van door De Haan GtBv opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij/zij op ieder moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van De Haan GtBv zal zorg dragen voor beperking van de verwerking.

6) Recht op gegevensportabiliteit

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2 Letter a AVG of op basis van een overeenkomst conform artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van officiële autoriteit, die werd overgedragen aan de verantwoordelijke persoon. Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar een andere verantwoordelijke persoon te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit niet het geval is, worden de rechten en vrijheden van andere mensen aangetast. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van De Haan GtBv.

7) Recht van bezwaar

Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen op basis van artikel 6, lid 1, letter e of f AVG, om bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De Haan GtBv zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient ter bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als De Haan GtBv persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden door De Haan GtBv, zal De Haan GtBv de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen door De Haan GtBv voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 AVG bezwaar aantekenen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen. Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van De Haan GtBv of rechtstreeks met een andere medewerker. Bovendien is de betrokkene, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8) Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval, inclusief profilering

Iedere persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze aanzienlijk treft, op voorwaarde dat de besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en die wetgeving passende maatregelen treft om de rechten te beschermen en vrijheden, evenals de legitieme belangen van de betrokkene, of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal De Haan GtBv passende maatregelen treffen. om de rechten en vrijheden te beschermen, evenals om de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke persoon, om zijn eigen standpunt naar voren te brengen en om de beslissing aan te vechten . Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

9) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.


 1. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google verzonden in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen In sommige gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en voor verdere doeleinden gerelateerd aan websitegebruik om diensten gerelateerd aan internetgebruik aan te bieden aan de websitebeheerder. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Verdere gerelateerde diensten zullen dan worden geleverd op basis van het gebruik van de website en internet. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de websitebeheerder.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te gebruiken die beschikbaar is onder de volgende link Downloaden en installeren: Browser-add-on om Google Analytics te deactiveren.

Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt voor deze website en deze browser, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.


 1. Plug-ins voor sociale media

Op onze websites worden sociale plug-ins van de hieronder genoemde aanbieders gebruikt. U kunt de plug-ins herkennen omdat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo.

Deze plug-ins kunnen worden gebruikt om informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, naar de dienstverlener te sturen en, indien nodig, door hem te gebruiken. Met een 2-klik-oplossing voorkomen wij het onbewust en ongewenst verzamelen en doorgeven van gegevens aan de dienstverlener. Om een ​​gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen door het activeren van de plug-in wordt het verzamelen van informatie en de overdracht ervan naar de serviceprovider geactiveerd. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens via de sociale plug-ins of het gebruik ervan.

Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de aanbieder wordt gebruikt. Momenteel moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de aanbieder tot stand zal worden gebracht en dat in ieder geval het IP-adres en de apparaatgerelateerde informatie zullen worden vastgelegd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverleners proberen cookies op de gebruikte computer op te slaan. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende dienstverlener. Let op: Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een specifieke pagina.

Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:

DE HAAN TUINTECHNOLOGIE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069482270264


 1. Betalingsmiddel

1) Paypal: De voor de verwerking verantwoordelijke heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen traditioneel rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten.


De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.


Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van de benodigde persoonlijke gegevens voor betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Voor de afhandeling van het koopcontract zijn bovendien persoonsgegevens nodig die verband houden met de betreffende bestelling.

Het doel van het doorgeven van de gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang bij de overdracht bestaat. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid.

PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


2) Sofortüberweisung:
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website onderdelen van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betaaldienst die het mogelijk maakt om producten en diensten op internet contantloos te betalen. Sofortüberweisung is een technisch proces waarbij de online retailer onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan een detailhandelaar goederen, diensten of downloads direct na het plaatsen van de bestelling aan de klant leveren.


De werkmaatschappij voor Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.


Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop "Sofortüberweisung" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Sofortüberweisung. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van de vereiste persoonlijke gegevens voor betalingsverwerking.

Bij aankoop via Sofortüberweisung stuurt de koper de pincode en TAN naar Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overdracht uit naar de online verkoper na een technische controle van het rekeningsaldo en het ophalen van verdere gegevens om het rekeningsaldo te controleren. De onlineretailer wordt dan automatisch geïnformeerd dat de financiële transactie is uitgevoerd.

De persoonsgegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld, zijn uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Het doel van het doorgeven van de gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De voor de verwerking verantwoordelijke zal ook andere persoonsgegevens aan Sofortüberweisung doorgeven als er een legitiem belang bij de overdracht bestaat. De persoonsgegevens die tussen Sofortüberweisung en de voor de verwerking verantwoordelijke persoon worden uitgewisseld, kunnen door Sofortüberweisung aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid.

Sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in opdracht van de klant moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens aan Sofortüberweisung in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.


 1. Google-advertenties

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als onderdeel van Google Ads maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd op de websites van Google Ads-klanten. De met behulp van de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.

De opslag van “conversiecookies” en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te verbeteren. er is passende toestemming gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), de verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


 1. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I, punt a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van enige andere dienst of In overweging is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie dan aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene heeft geen voorrang. Dergelijke verwerkingen mogen wij met name uitvoeren omdat deze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtvaardigd belang als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47 zin 2 AVG).


 1. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.


 1. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de deadline worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, tenzij ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.


 1. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen graag verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.


 1. Wijziging in de regelgeving inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, zodat deze altijd aan de huidige wettelijke eisen voldoet of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.


 1. Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.