Ochrona danych

OCHRONA DANYCH

Jesteśmy bardzo zadowoleni z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu następującym wydawcą tej strony internetowej: De Haan GtBv Korzystanie ze strony internetowej De Haan GtBv jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady pozyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do De Haan GtBv. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach, korzystając z niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator De Haan GtBv wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Jednakże internetowe transmisje danych mogą zazwyczaj wykazywać luki w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przesłać nam dane osobowe alternatywnymi środkami, na przykład telefonicznie.


 1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy De Haan GtBv opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

1) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uważa się osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie jej identyfikatora takiego jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka cech szczególnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2) Osoba dotknięta

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

3) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odczytywanie, przeglądanie i wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dystrybucję lub inną formę zapewnienia, dostosowania lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

4) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5) Profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, stanem zdrowia, danymi osobowymi, analizowaniem lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się tej osoby fizycznej.

6) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym aby dane osobowe nie były przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7) Kontroler lub kontroler

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

8) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

9) Odbiornik

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

10) Po trzecie

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

11) Zgoda

Zgoda to dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczące jego lub jej jest.


 1. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Wydawca: De Haan GtBv
Adres: Sloetsweg 86A
7557KM, Hengelo OV (Holandia)
Tel: 01573 4120933
E-mail: info@meinspindelmäher.eu
Strona internetowa: meinspindelmäher.de


 1. Ciasteczka

Strona De Haan GtBv wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów wykorzystuje pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować na podstawie unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, De Haan GtBv może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookies umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookies nie musi przy każdej wizycie na stronie ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, gdyż robi to za pośrednictwem strony internetowej oraz pliku cookies zapisanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy za pomocą pliku cookie zapamiętuje produkty, które Klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu plików cookies do celów analitycznych i uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście znajduje się również odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookies za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Ponadto zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje obsługę plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne.


 1. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa De Haan GtBv gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do niej za pomocą zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej (tzw. strony odsyłające), (4) kontrolowane są podstrony, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem systemu dostępu znajdującego się w naszym serwisie, (5) data i godzina dostępu do serwisu, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych system dostępowy oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą ochronie przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, De Haan GtBv nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej witryny internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej i związanych z nią reklam, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem oceniane przez De Haan GtBv zarówno statystycznie, jak i w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Ponadto gromadzone są również następujące dane osobowe, pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody zainteresowanych użytkowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych:

Imiona i nazwiska użytkowników

Adres IP użytkowników

Adres e-mail użytkownika

Informacje o Twoim miejscu zamieszkania (kod pocztowy itp.)

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na realizacji naszych umownych usług i optymalizacji naszej oferty online.

Możesz odwiedzić tę witrynę także bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, aby ulepszyć naszą ofertę online, przechowujemy Twoje dane dostępowe do tej strony internetowej (bez danych osobowych). Te dane dostępowe obejmują na przykład: B. żądany plik lub nazwa Twojego dostawcy Internetu. Anonimizacja danych uniemożliwia wyciągnięcie wniosków na Twój temat.


 1. Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.


 1. Zapisz się do naszego newslettera

Na stronie internetowej De Haan GtBv użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu naszej firmy. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie podczas zamawiania biuletynu, określa maska ​​wprowadzania używana w tym celu.

De Haan GtBv regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych o ofertach firmy za pomocą biuletynu. Zasadniczo biuletyn naszej firmy może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się, aby otrzymywać biuletyn. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana w ramach procedury double opt-in na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu otrzymywania newslettera. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy także adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą w chwili rejestracji, oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc zrozumieć (ewentualne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie i dlatego służy zapewnieniu ochrony prawnej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zbierane podczas rejestracji do newslettera wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera. Ponadto abonenci biuletynu mogą być informowani e-mailem, jeśli jest to konieczne do świadczenia usługi biuletynu lub związanej z tym rejestracji, jak może to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmianie warunków technicznych. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu przesyłania biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu wycofania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Można także w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformować o tym administratora w inny sposób.

Części naszego biuletynu mogą zawierać materiały reklamowe.


 1. Śledzenie biuletynów

Biuletyn De Haan GtBv zawiera tak zwane piksele śledzące. Sygnał nawigacyjny w sieci Web to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca rejestrowanie pliku dziennika i analizę pliku dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie analizy statystycznej sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Korzystając z wbudowanego piksela śledzącego, De Haan GtBv może ustalić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz do jakich łączy w wiadomości e-mail uzyskała ona dostęp.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez administratora w celu optymalizacji dostarczania biuletynów i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie odwołać odpowiednią odrębną deklarację zgody wydaną w ramach procedury double opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. De Haan GtBv automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania biuletynu jako rezygnację.


 1. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, określa odpowiednia maska ​​wprowadzania danych używana podczas rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora danych i do jego własnych celów. Administrator danych może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać administratorowi danych.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora, zapisywany jest także adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą, oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w związku z tym, że jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, dane te umożliwiają zbadanie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne w celu ochrony administratora danych. Co do zasady dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ma służyć celowi ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych umożliwia administratorowi danych oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie w każdej chwili na żądanie udzieli każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją przeciwne prawne obowiązki dotyczące przechowywania. Wszyscy pracownicy administratora danych są w tym kontekście do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.


 1. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Ze względu na regulacje prawne, na stronie internetowej De Haan GtBv znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, które obejmują również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane administratorowi dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.


 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli wymaga tego ustawodawca europejski lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie .

Jeżeli cel przechowywania już nie obowiązuje lub upłynie okres przechowywania przewidziany przez ustawodawcę europejskiego lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe będą blokowane lub usuwane rutynowo i zgodnie z przepisami prawa.


 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

1) Prawo do potwierdzenia

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

2) Prawo do informacji

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tej informacji. Ponadto ustawodawca europejski zapewnił osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • Jeżeli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak się stanie, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo otrzymać informację o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

3) Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

4) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania, aby osoba odpowiedzialna natychmiastowo usunęła dotyczące jej dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone w celach, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów i osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane w De Haan GtBv zostały usunięte, może ona w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik De Haan GtBv zadba o niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez De Haan GtBv i nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust.1 RODO, wówczas obowiązuje De Haan GtBv podejmuje odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, jest wykorzystywana przez tych innych administratorów danych zażądał usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik De Haan GtBv podejmie niezbędne działania w indywidualnych przypadkach.

5) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania, aby administrator ograniczył przetwarzanie, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad przyczynami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez De Haan GtBv, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik De Haan GtBv zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

6) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które osoba, której dane dotyczą, przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz także prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym przetwarzanie odbywa się przy użyciu procedur zautomatyzowanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania obowiązków władzę urzędową, która została przekazana osobie odpowiedzialnej. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to jest technicznie wykonalne, a jeżeli tak nie jest, naruszane są prawa i wolności innych osób. Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem De Haan GtBv.

7) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku sprzeciwu De Haan GtBv nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istotne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli De Haan GtBv przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez De Haan GtBv do celów reklamy bezpośredniej, De Haan GtBv nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez De Haan GtBv do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO do wniesienia sprzeciwu, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem De Haan GtBv lub innym pracownikiem. Ponadto w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego osoba, której dane dotyczą, może, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8) Zautomatyzowane decyzje podejmowane indywidualnie w każdym przypadku, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem że: decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to zapewnia środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, De Haan GtBv podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co obejmuje co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia własnego punktu widzenia i do zaskarżenia decyzji . Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

9) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.


 1. Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez firmę Google Inc. (zwaną dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat Twojego korzystania z tej witryny są zazwyczaj wysyłane na serwer Google przesyłany w USA i tam przechowywany. W związku z aktywacją anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do dalszych w celach związanych z korzystaniem z serwisu w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu na rzecz operatora serwisu. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania ze strony internetowej oraz tworzenie raportów z aktywności na stronie. Dalsze powiązane usługi będą wówczas świadczone w oparciu o korzystanie ze strony internetowej i Internetu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, korzystając z wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem Pobierz i zainstaluj: Dodatek do przeglądarki umożliwiający dezaktywację Google Analytics.

Oprócz lub alternatywnie dla dodatku do przeglądarki możesz uniemożliwić śledzenie przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Na Twoim urządzeniu zainstalowany jest plik cookie opt-out. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics informacji dla tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w Twojej przeglądarce.


 1. Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych stosowane są wtyczki społecznościowe od dostawców wymienionych poniżej. Wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu odpowiedniego logo.

Wtyczki te mogą służyć do przesyłania informacji, które mogą zawierać także dane osobowe, do operatora serwisu i w razie potrzeby być przez niego wykorzystywane. Zapobiegamy nieświadomemu i niechcianemu gromadzeniu i przesyłaniu danych do usługodawcy za pomocą rozwiązania 2-kliknięcia. Aby aktywować żądaną wtyczkę społecznościową, należy ją najpierw aktywować, klikając odpowiedni przełącznik. Dopiero aktywacja wtyczki spowoduje gromadzenie informacji i ich przesłanie do usługodawcy. Sami nie zbieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych lub ich wykorzystania.

Nie mamy wpływu na to, jakie dane zbiera aktywowana wtyczka i w jaki sposób jest ona wykorzystywana przez dostawcę. Obecnie należy założyć, że zostanie rozwinięte bezpośrednie połączenie z usługami dostawcy oraz że przynajmniej adres IP i informacje dotyczące urządzenia będą rejestrowane i wykorzystywane. Możliwe jest również, że usługodawcy próbują zapisywać pliki cookies na używanym komputerze. Aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są gromadzone i w jaki sposób są wykorzystywane, prosimy zapoznać się z informacjami o ochronie danych danego usługodawcy. Uwaga: Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook może zidentyfikować Cię jako osobę odwiedzającą określoną stronę.

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących firm:

TECHNOLOGIA OGRODOWA DE HAAN
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069482270264


 1. Metoda płatności

1) Paypal: Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty PayPal na tej stronie internetowej. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności realizowane są za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub firmowe. PayPal oferuje również możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal zarządzane jest poprzez adres e-mail, dlatego nie ma tradycyjnego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal pełni także funkcję powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.


Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.


Jeżeli osoba, której dane dotyczą, podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym wybierze opcję płatności „PayPal”, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie wymaganych danych osobowych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Do realizacji umowy kupna niezbędne są także dane osobowe związane z danym zamówieniem.

Celem przekazania danych jest realizacja płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe firmie PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane pomiędzy firmą PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez firmę PayPal agencjom sporządzającym raporty kredytowe. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazywać dane osobowe spółkom stowarzyszonym oraz usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu klienta.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


2) Sofortüberweisung:
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty Sofortüberweisung na tej stronie internetowej. Sofortüberweisung to usługa płatnicza umożliwiająca bezgotówkowe płacenie za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to proces techniczny, dzięki któremu sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca detaliczny może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.


Spółką operacyjną Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.


Jeżeli osoba, której dane dotyczą, podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym wybierze opcję płatności „Sofortüberweisung”, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do Sofortüberweisung. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie wymaganych danych osobowych do przetwarzania płatności.

Kupując za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przesyła kod PIN i TAN do firmy Sofort GmbH. Następnie Sofortüberweisung realizuje przelew do sprzedawcy internetowego po technicznej kontroli salda konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia środków na koncie. Sprzedawca internetowy jest wówczas automatycznie informowany o przeprowadzeniu transakcji finansowej.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Celem przekazania danych jest realizacja płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże Sofortüberweisung również inne dane osobowe, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane pomiędzy Sofortüberweisung a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez Sofortüberweisung agencjom sporządzającym raporty kredytowe. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom stowarzyszonym oraz usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu klienta.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wobec Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych firmy Sofortüberweisung można znaleźć pod adresem https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.


 1. Reklamy Google

Ta strona korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google Ads stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, zostanie ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić w witrynach klientów Google Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będziesz jednak otrzymywać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie „plików cookie konwersji” i korzystanie z tego narzędzia śledzenia opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu ulepszenia zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zwrócono się o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Ads i śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.


 1. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce przykładowo w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi lub przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, np. w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość w naszej firmie doznał obrażeń i jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że nie naruszają interesów, podstawowych praw i wolności podmiot danych nie mają pierwszeństwa. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskich legislatorów. W tym względzie uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).


 1. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.


 1. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub zainicjowania umowy.


 1. Wymogi prawne lub umowne dotyczące udostępnienia danych osobowych; Niezbędność do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe skutki braku świadczenia

Pragniemy wyjaśnić, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). W celu zawarcia umowy może czasami zaistnieć konieczność przekazania nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, ma obowiązek udostępnić nam dane osobowe, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi ona skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, każdorazowo indywidualnie, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jaki konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.


 1. Zmiana przepisów o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych tak, aby zawsze odpowiadało aktualnym wymogom prawnym lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych będzie wówczas obowiązywać podczas Twojej następnej wizyty.


 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.